Občianske združenie Fundament je nezisková mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zastupovanie záujmov spoločenských organizácií, komunít a súkromných osôb, hľadanie alternatívnych možností riešenia hospodárskych, spoločenských a sociálnych problémov a ich aplikácie v konkrétnych prípadoch.

Svojou činnosťou sa snaží v spolupráci s podnikateľskou a verejnou sférou vytvoriť a posilniť dynamicky sa rozvíjajúci tretí sektor v regióne Gemera-Malohontu, ktorý dokáže reagovať na výzvy domáce a Európskej únie.


- prevádzkovanie neziskového centra, ktoré poskytuje servis pre MNO v regióne
- koordinovanie činnosti neziskovej platformy a presadzovanie záujmov NO v regióne
- manažovanie regionálneho podporného mechanizmu
- vytváranie partnerstiev medzi MNO, verejnou správou a podnikateľmi


Občianske združenie Fundament vzniklo 8.4.1997 registrovaním na Ministerstve vnútra SR, ako nezávislá mimovládna organizácia a v roku 2002 zahájila piaty rok svojej činnosti.


V prvých dvoch rokoch pôsobenia sme sa snažili posilniť inštitucionálne zázemie združenia a realizovali programy na rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku.
Roky 2000 a 2001 boli v živote združenia kľúčovými z hľadiska napĺňania dlhodobej stratégie organizácie. V Rimavskej Sobote sme vybudovali neziskové informačné centrum, ktoré poskytuje servis a poradenstvo pre 62 MVO v regióne, pričom pomáhame pri budovaní partnerstiev všetkých sektorov. Výsledkom je, že zástupcovia neziskovej platformy sú akceptovanými, rovnocennými partnermi štátnej správy a samospráv.
Aktívne sme sa zapojili do viacerých celoštátnych kampaní, či už to bola kampaň za „Za skutočnú reformu verejnej správy“, alebo do kampaní, kde sme obhajovali demokratické princípy budovania občianskej spoločnosti na Slovensku.
V roku 2001 sme začali realizovať jeden z doposiaľ najvýznamnejších projektov združenia „Stratégiu trvalo-udržateľného rozvoja sociálno-ekonomického kapitálu mesta a okresu Rimavská Sobota“, v rámci ktorého sme vytvorili re-grantový mechanizmus finančnej podpory projektov MVO, samospráv, mikroregiónov a aktívnych skupín občanov. Realizovanie projektu kládlo vysoké požiadavky na manažment združenia, hlavne na schopnosť vykonávať fundraising – získavať miestne zdroje. V zmluve s donorom projektu sme sa totiž zaviazali získať taký istý objem financií z miestnych zdrojov na re-granting, aký nám poskytol na prerozdelenie. Ciele projektu sa nám podarilo naplniť a v roku 2001 sme v meste a okrese podporili v dvoch kolách 21 projektov vo výške 240 000,-Sk. V roku 2002 sme realizovali 2. etapu projektu, re-grantingový program sme rozšírili na štyri kolá v ktorom prerozdelili na aktivity 260 000,-Sk. Súčasťou projektu je aj práca zástupcov MNO v partnerských skupinách zložených zo zástupcov neziskových organizácií, verejnej správy a podnikateľov. Organizácia tak pomáha v regióne vytvárať rozvojové stratégie a akčné plány na úrovni okresu, mesta, mikroregiónov a obcí. Cez zástupcu OZ Fundament v Grémiu tretieho sektora BB aj na úrovni VÚC. V roku 2001-2002 sme realizovali projekt zo zdrojov EU a Fondu rozvoja vidieka SR s názvom „Stratégia akčných skupín záruka sociálno-ekonomického rozvoja mikroregiónu Medveš“. V mikroregióne sme vytvorili 4 akčné skupiny na 4 priority ďalšieho rozvoja mikroregiónu, ktoré naštartovali aktivity s dlhodobým časovým horizontom.
Rok 2002 bol na Slovensku rokom volieb. Organizácia realizovala 2 predvolebné projekty na aktivizáciu a informovanosť voličov vo voľbách do VÚC a parlamentu. Zo zdrojov Phare EÚ sme realizovali projekt s jedno ročným časovým harmonogramom na trvalo-udržateľnosť aktivít národnostných menšín v regióne.
Združenie v roku 2003 pokračuje v prevádzkovaní neziskového informačného centra, ktoré pomáha organizáciám, aktívnym skupinám občanov, samosprávam a mikroregiónom. Poskytujeme pre nich servis, poradenstvo a možnosť konzultácií pri vytváraní vzájomne výhťdne kooperujúcich partnerstiev na realizovanie spoločných programov a projektov. Pokračujeme v re-grantingovej činnosti a podporný program plánujeme rozšíriť o nový - Sídliskový program. V tomto roku pripravujeme typológiu MNO v regióne schopných vstupovať do partnerských skupín na realizovanie väčších projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Úspešne realizované projekty a výsledky, ktoré sme za päť rokov dosiahli zaväzujú pracovníkov a dobrovoľníkov združenia k ďalšej práci. V regióne sme sa stali kľúčovou komunitnou organizáciou uznávanou nielen v regióne, ale aj mimo neho a v zahraničí.
Filozofia a smerovanie združenia je založená na hodnotovom systéme modernej Európy a zdravého lokálpatriotizmu. V plnej miere podporujeme integráciu Slovenska do európskych štruktúr a NATO.


akad.mal. Štefan Balázs, predseda – pedagóg – Univerzita Mateja Belu, Banská Bystrica
Štefan Hajdú – programový vedúci organizácie
Mgr. Katarína Juhászová – redaktor – regionálna pobočka Új Szó, Košice


Členovia šesťčlennej správnej rady programu boli oslovení zo všetkých sektorov; tretieho sektoru, samospráv a podnikateľskej sféry z mesta a okresu Rimavská Sobota, kde program realizujeme.
Daniel Brezina – predseda, občianske združenie GEMMA´ 93
Mgr. Eva Alevová – mesto Rimavská Sobota
Ing. Barnabáš Makši – Združenie podnikateľov Slovenska
Magda Farkas – mikroregión Medveš
Gabriel Mihályi – tréner a konzultant pre manažment a marketing
Mgr. Ľudmila Bakšová – vedúca odboru Public Relations, Tauris a.s.